Amcar Gjøvik

gacc@gacc.no

Heading Terminliste 2017

Hovedforfall og oppsigelse.

LMK mottar mange henvendelser fra forsikringstakere, som har mottatt giro ved hovedforfall fra WaterCircles. De lurer på om de skal betale denne grunnet nært forestående skifte av samarbeidende forsikringsselskap for LMK-forsikring. LMK vil derfor presisere følgende:

1) WaterCircles Norge er fremdeles LMKs samarbeidspartner ut 2017, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt hos dem.
2) Husk at en forsikring kan sies opp når som helst, og tidspunktet for hovedforfall har derfor ingen praktisk betydning ved oppsigelse.
3) For mye innbetalt premie ved bytte av forsikringsselskap, vil bli refundert til forsikringstaker.

 www.lmk.no


Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Den svenske avdelingen av IF, IF AB, har gjennom hele samarbeidsperioden mellom WaterCircles og LMK vært formell forsikringsgiver for samtlige forsikringer i LMK-porteføljen. I 2016 dannet WaterCircles sitt eget forsikringsselskap gjennom et nyopprettet morselskap, WaterCircles ASA. Med dette opphørte selskapets forbindelse til IF. Endringen i selskapet innebærer blant annet at fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet. Overgangen her vil skje trinnvis utover 2018 og er basert på tidspunktet for den enkelte forsikringstakers hovedforfall.

LMK har derfor med den nye Samarbeidsavtalen med IF med virkning fra 01.01.2018 valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført.

LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk og hensiktsmessig måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.           www.lmk.no


Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om "LMK-Forsikring" opphører 31.12.2017. LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.
 
Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik 7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.
 
Vår samarbeidspartner er fremdeles WaterCircles Norge AS, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt gjennom dem. Vi henstiller derfor til et godt og lojalt samarbeid ut avtaleperioden.
 
LMK er for tiden i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere for en videreføring av LMK-forsikringen. Vi søker gode løsninger og betingelser for våre medlemmer slik at LMK-forsikringen fortsatt vil være et av markedets beste produkter for veterankjøretøy. Av hensyn til prosessen vi befinner oss i, er det derfor ikke mulig å komme med ytterligere informasjon.
 
LMK-Forsikringen vil bli videreført, og LMK vil komme med mer informasjon når alle avklaringer foreligger. Den enkelte forsikringstaker må selv flytte videre sine forsikringer til ny Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha en LMK-Forsikring. Dokumentasjonen rundt de enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen nye besiktigelser vil bli nødvendig.
 
Skulle det være ytterligere spørsmål rundt LMK-Forsikringen, kan Generalsekretær Stein Christian Husby kontaktes på post[at]lmk.no eller tlf. 465 08 165.